Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/ĐUKTKT, ngày 30/9/2021 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc “Tổ chức học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI). Hội nghị trực tuyến, trực tiếp diễn ra vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 7/10/2021.

Nội dung học tập gồm:

+ Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) "về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025".

+  Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) "về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025".

+  Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) "về xây dựng thị xã Giá rai thành thành phố vào năm 2025".

Sau khi nghe báo cáo viên báo cáo các nghị quyết hội nghị đã có ý kiến thảo luận và ghi nhận những ý kiến của hội nghị.

Một số hình ảnh:

VVT