File đính kèm: 56-KH THUC HIEN NHIEM VU THANG 12-2021.signed.pdf