Căn cứ tinh thần nội dung cuộc họp giao ban ngày 4/4/2022. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 03 và kế hoạch thực hiện tháng 4/2022. NGƯT.TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường chủ tọa cuộc họp thống nhất với nội dung báo cáo và kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

I. Tình hình chung.

- Nhìn chung trong tháng 03/2022 các đơn vị phòng, khoa, trung tâm duy trì nhịp độ tốt, đáp ứng yêu cầu kế hoạch công tác đề ra, biểu dương các đơn vị vượt qua khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, lượng hóa được công việc cụ thể, khoa học trên tinh thần chủ động, linh hoạt, thích ứng. Tuy nhiên một số nhiệm vụ còn tồn động các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương nỗ lực chấn chỉnh dứt điểm; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các mặt công tác chuyên môn và hoạt động phục vụ dạy học.

- Tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc của nhà trường trong điều kiện vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để đứt gãy tiến độ kế hoạch.

- Các đơn vị lưu ý cao điểm trong tháng thực hiện chương trình công tác trọng tâm về tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động Dạy – Học và quản lý hoạt động Dạy - Học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện gắn với hành nghề khởi nghiệp, liên kết doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới GDNN trong bối cảnh mới. theo lộ trình kế hoạch năm học 2021-2022.

- Trưởng các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thường xuyên tự kiểm soát việc thực hiện tự chủ, từng đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (theo tinh thần Nghị quyết 182 của Đảng ủy).

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 4/2022.

* Về công tác tư vấn tuyển sinh

1. Tăng tốc đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, đổi mới hoạt động dạy học, nâng cao tỷ lệ tuyển sinh so với thực tế hiện nay, chủ động tuyển sinh theo đơn đặt hàng, phát triển tối đa chương trình đào tạo. Tăng cường phối hợp với các phòng Giáo dục, Trung tâm GDNN – GDTX, trường THPT, THCS trong tỉnh về triển khai văn bản phối hợp hỗ trợ tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề tại các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi và kết quả mang lại sau khi tư vấn tuyển sinh.

2. Đối với hồ sơ tuyển sinh còn tồn động đề nghị khắc phục dứt điểm ngay. Tổ chức rà soát chốt danh sách đối tượng học sinh theo Nghị định 81, rút kinh phí cấp bù (giao Ban Tư Vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo, phòng KHTC phối hợp thực hiện)

3. Trưởng các khoa hoàn chỉnh nội dung quảng bá hình ảnh, chuẩn đầu ra của từng ngành, triển vọng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, chuyển nội dung về tổ thông tin truyền thông thiết kế, đăng lên Website của trường, dứt điểm trong tháng 4/2022 (giao các khoa, tổ thông tin truyền thông, phối hợp ban tư vấn tuyển sinh thực hiện).

* Về công tác chuyên môn

1. Tổ chức xây dựng chương trình đạo tạo thường xuyên các lớp ngắn hạn, các khoa chủ động liên hệ với các sở, ngành có liên quan, mời chuyên gia, lãnh đạo thuộc từng lĩnh vực, Kế toán, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp, thủy sản, Văn hóa, Nghệ thuật…, viết chương trình, thông báo mở lớp, mở rộng địa bàn tuyển sinh trong toàn tỉnh (các khoa chủ động thực hiện, nhà trường sẽ hỗ trợ về văn bản pháp lý, kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện)

2. Đối với công tác phối hợp triển khai dự án khởi nghiệp giao Trưởng các khoa chủ trì tổ chức xét duyệt, thực hiện theo kế hoạch đề ra. Riêng đối với đối với cán bộ tham gia tập huấn kiến thức nâng cao. Sau tập huấn báo cáo kết quả tiếp cận kiến thức cho Ban Giám hiệu; đồng thời xây dựng chương trình tổ chức phổ biến lại cho cán bộ, nhà giáo. Bên cạnh đó tiếp tục cập nhật hoàn thiện sổ tay học sinh, sinh viên, số hóa nội dung lên website của trường và in ấn xuất bản phát hành (giao Phòng Công tác học sinh chủ trì phối hợp với các khoa, phòng TC-HC thực hiện).

3. Chương trình mục tiêu đã được phân công cho các cá nhân phụ trách cố gắng nỗ lực hoàn thiện thông qua hội đồng 04 chương trình còn lại. Riêng đối với chương trình cao điểm trong tháng “Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động Dạy – Học và quản lý hoạt động Dạy - Học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện gắn với hành nghề khởi nghiệp, liên kết doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới GDNN trong bối cảnh mới”. (giao Thầy Trần Văn Út Chính Trưởng khoa Khoa Cơ bản Luật – Nghiệp vụ chủ trì).

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học, đề cương chi tiết, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, cá nhân phụ trách tiếp tục khẩn trương hoàn tất thông qua hội đồng ngày 7/4/2022.

5. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra toàn diện trên tất cả các mặt công tác chuyên môn, giờ giấc hành chính (bổ sung kế hoạch tháng, quý của Ban TTND, Ban KTTD) các thư ký các khối chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình sau khi kiểm tra báo cáo kết quả định kỳ tháng, quý về Ban Giám hiệu đánh giá, chỉ đạo chung. Đồng thời tăng cường giám sát kế hoạch cá nhân việc học tập thực tế, kỹ năng tay nghề nhà giáo, đánh giá năng lực khối lượng.

6. Tăng cường hoạt động dạy học, dự giờ, tập trung chuyên sâu ổn định nền nếp; về hồ sơ chuyên môn của nhà giáo trước khi lên lớp giảng dạy không đầy đủ theo yêu cầu, đề nghị kiểm điểm, tạm đình chỉ giảng dạy (Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu nhà trường đối với viên chức nhà giáo thuộc đơn vị mình quản lý).

* Về công tác khảo thí đảm bảo chất lượng

1. Tăng cường tiến độ đánh giá ngoài, chương trình đào tạo ngành trọng điểm các khoa duy trì thường xuyên, xuất bản nội bộ; đối với giáo trình bên ngoài thông qua hội đồng lựa chọn ban hành quyết định dùng chung (giao Thầy Châu Minh Hiền TP. Đào tạo thực hiện)

 2. Công tác đảm bảo chất lượng các đơn vị, cá nhân phụ trách khẩn trương phối hợp thực hiện cung cấp số liệu minh chứng, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ cơ sở vật chất, danh mục trang thiết bị phục vụ thực hành thực tập và làm việc của nhà trường hoàn tất trong quý III; quý IV mời chuyên gia đánh giá ngoài.

* Về thiết bị phục vụ thực hành, thực tập.

1. Đối với gói trang thiết bị mới đầu tư mua sắm thuộc khối ngành Nông nghiệp – Thủy sản; xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giao Khoa NN-TS liên hệ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức xây dựng chương trình hợp tác, khai thác triệt để có hiệu quả thiết bị chuyên dụng được đầu tư mua sắm, gặp gỡ chuyên gia mời tham gia góp ý, thảo luận chương trình đào tạo các lớp ngắn hạn, sơ cấp. 

2. Các đơn vị phòng, khoa lập danh sách tài sản di dời; riêng khoa Nông nghiệp - Thủy sản số lượng thiết bị nhiều loại rà soát danh mục thiết bị hiện tại phòng thực hành thí nghiệm chuẩn bị cho việc di dời.

* Công tác phục vụ hoạt động dạy học

1. Chủ động mọi điều kiện trong việc tiếp nhận cơ sở mới, lên kế hoạch di dời (ưu tiên khối làm việc di dời trước). Liên hệ Ban QLDA cung cấp các loại hồ sơ, số liệu ngôi trường mới có liên quan phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng của nhà trường. (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi – PHT chủ trì chỉ đạo Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện).

2. Tiếp tục tham mưu đề xuất lập hồ sơ mua sắm thiết bị bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt mua sắm phân kỳ và hồ sơ mua sắm 15 bộ máy tính lắp đặt bổ sung tại phòng kế toán ảo; đối với việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo quy trình mua sắm đã ban hành cụ thể (giao Thầy Phạm Minh Kết – TP. KH-TC thực hiện)

3. Đăng ký Văn phòng UBND tỉnh trong việc chỉ đạo báo cáo điều chỉnh bổ sung hồ sơ thành lập Hội đồng trường, đề án sáp nhập trường VHNT và chủ trương bàn giao cơ sở mới lại cho trường, tổ chức lên phương án, thời gian di dời; (Giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi – PHT và phòng TC-HC thực hiện)

4. Thực hiện cung cấp số liệu, hồ sơ minh chứng tiêu chí kiểm định chất lượng khối chuyên môn và tài sản, thiết bị phục vụ thực hành thực tập (phòng TC-HC chủ trì phối hợp các đơn vị thực hiện)

* Công tác kiểm tra toàn diện

1. Khối Gián tiếp tăng cường thực hiện nghiêm giờ giấc hành chính theo tinh thần Chỉ thị 12 và kế hoạch kiểm tra toàn diện của trường, hoàn chỉnh dứt điểm bảng phân tích công việc của từng cá nhân trình Ban Giám hiệu phê duyệt (Giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi – PHT phụ trách chỉ đạo)

2. Triển khai Kế hoạch số 09/KH-BKT ngày 28/3/2022, Kế hoạch kiểm tra, giám sát tháng 4/2022

* Công tác Tổ chức - Cán bộ

1. Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 02 chức danh Trưởng phòng Đào tạo và trưởng phòng Khảo thí kiểm định; liên hệ cơ sở đào tạo lập danh sách trình Hiệu trưởng đưa đi bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn đối với viên chức quy hoạch bổ nhiệm mới, xem xét hồ sơ hợp đồng viên chức bổ sung vào tổ thông tin truyền thông.

2. Đôn đốc các khoa, phòng gửi danh sách giới thiệu cá nhân bổ nhiệm mới, đề án sáp nhập khoa về phòng Tổ chức – Hành chính trình Đảng ủy phê duyệt.

* Công tác Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất

1. Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh nạo vét, gia cố bờ bao, phối hợp với khoa Nông Nghiệp - Thủy sản chăm sóc các cây trồng, vật nuôi hiện tại. Phối hợp phòng Kế hoạch - Tài chính, cá nhân phụ trách dự án tiến hành tất toán dứt điểm dự án đã quá hạn.

2. Chuẩn bị nội dung cho cuộc họp chuyên đề do Ban Giám hiệu chủ trì  giải quyết những vấn đề còn tồn động, khó khăn vướng mắc của Trung tâm.

3. Chỉnh trang vệ sinh, phòng chống dịch bệnh thường xuyên khu vực trung tâm.

III. Tổ chức thực hiện.

Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Ths. Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Đối với khối gián tiếp: giao Cô Th.s Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của NGƯT. TS Trần Công Chánh Hiệu trưởng nhà trường về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 4/2022, các nội dung khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu thống nhất chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 5/2022./.