Căn cứ tinh thần nội dung cuộc họp giao ban ngày 5/5/2022. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2022. NGƯT.TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường chủ tọa cuộc họp thống nhất với nội dung báo cáo và kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

I. Tình hình chung.

- Nhìn chung trong tháng 4/2022 các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ còn tồn động các đơn vị và cá nhân có liên quan khẩn trương nỗ lực, chấn chỉnh dứt điểm. Đồng thời thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các mặt công tác chuyên môn và hoạt động phục vụ dạy học. Đặc biệt là công tác quản lý, duy trì sĩ số học sinh, nắm bắt tình hình, nguyên nhân các trường hợp học sinh nghỉ học.

- Các đơn vị lưu ý cao điểm trong tháng 5 thực hiện chương trình công tác trọng tâm về: Đổi mới quản lý hoạt động chuyên môn học thuật, tự học, tự đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề, thực tiễn nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và học sinh, sinh viên. theo lộ trình kế hoạch năm học 2021-2022.

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 5/2022.

* Về công tác tư vấn tuyển sinh

1. Từng cá nhân đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các cơ sở GDPT, các đối tượng có nhu cầu học nghề qua khảo sát lần đầu (giao ban tư vấn tuyển sinh theo dõi thực hiện).

2. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp tỉnh tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và tổ chức khai giảng các lớp có đủ sĩ số đã hoàn tất hồ sơ (giao phòng Đào tạo, ban tư vấn tuyển sinh phối hợp thực hiện)

3. Phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề theo tinh thần Công văn số 988/LĐTBXH-TCGDNN ngày 01 tháng 4 năm 2022 V/v: Tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (giao phòng đào tạo chủ trì thực hiện).

4. Phối hợp với Sở LĐTBXH và các phòng LĐTBXH trong tỉnh, Trường THPT Nội trú tuyển sinh các lớp đào tạo thường xuyên các nghề: chăn nuôi bò, chăn nuôi lợn (heo); trồng xoài, khóm, chuối, tham gia xuất khẩu lao động tại Campuchia theo nhu cầu của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Trường Hải THAGRICO. (giao phòng đào tạo, ban tư vấn tuyển sinh).

5. Phối hợp với UBND xã Hưng Thành, xã Hưng Hội và xã Vĩnh Trạch Đông, phường Nhà Mát và đoàn thể chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên) về tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho lao động nông thôn theo nội dung đã thống nhất.

6. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Việc làm tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo xuất khẩu lao động cho các đối tượng có nhu cầu (giao phòng CTHS thực hiện).

7. Phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX Ngã Năm tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh; hoàn tất hồ sơ mở lớp, tổ chức khai giảng, đào tạo lớp Trồng trọt và bảo vệ thực vật (đối tượng học sinh THPT).

8. Tiếp tục liên kết tuyển sinh đào tạo đại học, trong đó xúc tiến liên kết tuyển sinh đại học ngành “thư viện – thiết bị trường học“ (Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Thanh Hóa (giao phòng Đào tạo chủ trì thực hiện).

9. Phối hợp tổ chức trải nghiệm thực tế tại trường và tại doanh nghiệp cho học sinh phổ thông (giao phòng Đào tạo, phòng CTHS, phòng KH-TC và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện).

* Về công tác chuyên môn

1. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ động thực hiện cao điểm trong tháng 5 chương trình “Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động Dạy – Học và quản lý hoạt động Dạy - Học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện gắn với hành nghề khởi nghiệp, liên kết doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới GDNN trong bối cảnh mới”. (do NGƯT. TS Trần Công Chánh – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì)

2. Hoạt động NCKH, đề cương chi tiết, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, cá nhân phụ trách tiếp tục khẩn trương hoàn tất thông qua hội đồng dứt điểm trong tháng 5/2022.

3. Hoàn chỉnh các chương trình mục tiêu đã được thông qua hội đồng, tham mưu cho Hiệu trưởng ký quyết định ban hành, triển khai thực hiện (giao Thầy Châu Minh Hiền thực hiện)

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch cá nhân việc học tập thực tế, kỹ năng tay nghề nhà giáo, đánh giá năng lực khối lượng công việc (ban kiểm tra toàn diện).

5. Làm việc với phòng chức năng của Trường Đại học Bạc Liêu về ghi nhớ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ra trường về làm công tác giảng dạy (giao phòng Đào tạo, khoa KTQTKD phối hợp thực hiện).

6. Liên hệ làm việc với các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và  Phát triển Nông thôn mời cán bộ hỗ trợ tham gia giảng dạy các khối ngành nghề Nông nghiệp mà nhà trường đang chuẩn bị phối hợp liên kết đào tạo (giao Thầy Châu Minh Hiền chủ trì, khoa NNTS phối hợp thực hiện)

* Về công tác khảo thí đảm bảo chất lượng

1. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và hoàn thiện hồ sơ minh chứng có liên quan. Chuẩn bị phục vụ đánh giá ngoài cơ sở GDNN vào quý III năm 2022; trong đó hoàn thiện báo cáo năm 2019, 2020, 2021 và 09 tháng đầu năm 2022 (giao phòng Khảo thí chủ trì thực hiện).

2. Thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chất lượng CTĐT năm 2022 chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài chất lượng CTĐT thực hiện quý I năm 2023 (giao Thầy Châu Minh Hiền TP. Đào tạo thực hiện)

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 5 theo nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát năm đã ban hành. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nền nếp, kỷ cương hành chính, chuyên môn và kế hoạch cá nhân (ban kiểm tra toàn diện).

* Về hoạt động hành chính công vụ, chế độ chính sách.

1. Tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung nội dung đề án vị trí việc làm gửi về Sở Nội vụ (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi chủ trì, chỉ đạo phòng TC-HC thực hiện)

2. Tiếp tục liên hệ làm việc với Ban quản lý dự án nắm bắt tình hình thực hiện các gói thầu mua sắm, các hạng mục phát sinh; hợp đồng lắp đặt hệ thống mạng Internet, Wifi khu trường mới. (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi chủ trì, chỉ đạo phòng KH-TC và phòng TC-HC thực hiện)

3. Liên hệ các cơ sở đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trong diện quy hoạch bổ nhiệm, tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về chế độ chính sách, thu hút việc làm, chế độ làm thêm, khối lượng hiệu quả công việc, chấm công...(giao phòng KH-TC, TC-HC thực hiện).

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, mô tả công việc, tổ chức họp đánh giá xếp loại công việc theo tháng; đồng thời rà soát, thực hiện chế độ chính sách nâng bậc lương, thâm niên, chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đợt 1/2022 theo quy định (giao phòng KH-TC, TC-HC thực hiện).

5 Tiếp tục phối hợp với Ban tư vấn tuyển sinh thực hiện thông báo tuyển sinh trên truyền hình, truyền thanh các huyện và treo băng rôn tại các điểm trường (phòng TC-HC thực hiện theo danh sách của Ban tư vấn yêu cầu).

6. Lập kế hoạch di dời tài sản về trường mới và chuẩn bị các điều kiện CSVC phục vụ cho phiên họp thứ nhất của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (giao phòng TC-HC thực hiện).

7. Phối hợp phục vụ cơ sở vật chất ôn, thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính (giao phòng TC-HC thực hiện).

* Công tác kiểm tra toàn diện

1. Khối gián tiếp tăng cường thực hiện nghiêm giờ giấc hành chính theo tinh thần Chỉ thị 12 và kế hoạch kiểm tra toàn diện của trường, duy trì thực xuyên kiểm tra việc cập nhật thông tin trên Web kế hoạch cá nhân.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát theo nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát năm đã ban hành.

* Công tác Tổ chức - Cán bộ

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ với phòng CC,VC sở Nội vụ trong việc sắp xếp điều động, bộ nhiệm cán bộ quản lý, kịp thời giải trình, giải đáp và đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện các quy trình công tác cán bộ.

2. Làm thủ tục, quy trình bổ nhiệm phó trưởng phòng Đào tạo, phó trưởng khoa Kế toán – QTKD; điều động bổ nhiệm Trưởng khoa Cơ bản – Luật và Nghiệp vụ, Trưởng Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng và bổ nhiệm lại trường phòng Đào tạo (giao Phòng TC-HC thực hiện).

3. Tham mưu cho Ban Giám hiệu thời gian thông qua đề án đổi tên khoa Cơ bản – Luật và Nghiệp vụ thành khoa Công nghệ thông tin, Luật và Nghiệp vụ; đổi tên khoa Nông nghiệp – Thuỷ sản thành khoa Nông nghiệp -  Phát triển nông thôn; sáp nhập khoa Kế toán – QTKD và khoa Du lịch – Dịch vụ thành khoa Kinh tế, Du lịch và Dịch vụ (dự kiến trong tháng 5/2022).

* Công tác Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất

1. Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện nhanh tiến độ nạo vét, gia cố bờ bao, đồng thời phối hợp với khoa Nông Nghiệp - Thủy sản chăm sóc các cây trồng, vật nuôi hiện tại và triển khai dự án mới.

2. Các dự án sản xuất đỏ gắn với KHCN dứt điểm trong tháng 5/2022

3. Xây dựng đề án phát triển Trung tâm Thực nghiệm - Sản xuất, theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

III. Tổ chức thực hiện.

Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Ths. Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Đối với khối gián tiếp: giao Cô Th.s Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của NGƯT. TS Trần Công Chánh Hiệu trưởng nhà trường về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 5/2022, các nội dung khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu thống nhất chỉ đạo trực tiếp (có phụ lục kèm theo) đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 6/2022./.

HQT